Εγχειρίδιο για τη νεολαία

Το Εγχειρίδιο Νεολαίας REBUILD έχει ως στόχο να υποστηρίξει ομάδες νέων κατά την υλοποίηση πρωτοβουλιών για την κοινωνική αλληλεγγύη και τον πράσινο τρόπο ζωής, με κατευθυντήριες γραμμές, υποστηρικτικά εργαλεία και ενθαρρυντικές ιστορίες. Περιέχει:

I

Σύντομο οδηγό για το σχεδιασμό, την υλοποίηση και τη διάδοση των σχεδίων.

I

Έναν οδηγό για τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και καινοτόμων εργαλείων για τη δημιουργία εκστρατειών ευαισθητοποίησης.

I

Καινοτόμες μεθοδολογίες και βέλτιστες πρακτικές από τοπικές οργανώσεις σε όλη την Ευρώπη.

Also available in:

EL - ES - FR - IT - LT